Monday, March 3, 2014

TIỂU TRẠI TRƯỞNG NIÊN - THẲNG TIẾN 10 DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:

DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:
  1. DỰ ÁN:
1.- Cổng trại
2.- Vòng lửa
3.- Góc Lều Thư Giản (Quán TÊ TÊ)
4.- Phòng Họp
       - Đaị hội Truởng Niên
       - Nơi tổ chức các sinh hoạt buổi tối, hoặc thời tiết xấu
Tất cả các dự án sẽ thực hiện và trang hoàng theo lối thủ công Huớng Đạo.
  1. CHUƠNG TRÌNH:
Tham dự các sinh hoạt chung của TT 10 (Khai mạc trại, bế mạc trại, Đại hội đồng, lửa trại…..)
CHUƠNG TRÌNH SINH HOẠT TỔNG QUÁT TIỂU TRẠI TRUỞNG NIÊN.
           1.- Đại Hội Truởng Niên

Thành Phần Ban Tổ Chức Tiểu Trại Tr Niên

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC TTr/TrNiên
BAN CỐ VẤN TIỂU TRẠI :
            Tr, Nguyễn Đình Tuấn (VP Truởng VP HĐTr.Niên)
            Tr. Ngô Vinh Khoa   ( Trại Truởng Trại TT 10)
Tiểu trại Truởng : Làng Bách Hợp Dallas
Tiểu Trại Phó   :ng Bách Hợp Dallas
Phụ trách ngoại vụ : Tr. Oánh (Liên Đoàn Lạc Việt /Houston)

Cổng Trại HĐ Trưởng Niên

Cong tieu trai HDTN

23rd World Scout Jamboree 2015

23 Jamboree Scout Mundial-23rd World Scout Jamboree (Official Song) Japón 2015