Tuesday, April 24, 2012

Vĩnh Biệt Trưởng Nguyễn Thị Đáp (6 tháng 2 năm 1927 - 24 tháng 4 năm 2012)

No comments:

Post a Comment